VỀ CHÚNG TÔI

Chúng tôi đã có hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực Điện tử hàng hải và có trên 10 năm làm các ứng dụng về AIS.
Hiện chúng tôi đang nghiên cứu, ứng dụng chuyên sâu công nghệ AIS vào thực tế hơn nữa…

Contact:

Company: ASC Trading & Technical Services Co., Ltd. (Abbreviated to : ASC)
Email:
General request: info@vnais.com
AIS request: ais@vnais.com