Tần số

AIS sử dụng hai kênh radio Duplex của VHF 87B và 88B.
* Kênh A 161.975Mhz (87B)
* Kênh B 162.025Mhz (88B)