Dữ liệu phát của AIS

Có nhiều kiểu phát AIS khác nhau, mỗi loại phục vụ các sản phẩm AIS khác nhau và hoạt động theo những cách khác nhau.

(SOTDMA) được thiết kế cho các AIS Class A, nó được dành chỗ các khe (slot) trong bản đồ slot AIS.

(CSTDMA) được thiết kế cho các đơn vị Lớp B, nó người quét tìm slot có sẵn trong bản đồ slot AIS.

(FATDMA) chủ yếu được sử dụng bởi các trạm AIS Base và AIS để điều hành giao thông biển.

(RATDMA) chủ yếu được sử dụng điều hành giao thông biển, nó không có quyền kiểm soát slot phát của chúng bởi các AIS bờ và phải quét tìm slot có sẵn trong bản đồ slot AIS.

(PATDMA) được thiết kế cho AIS SART.

(ITDMA) các thiết bị AIS sử dụng nhiều lần truy cập, phân chia theo thời gian để thông báo trước việc truyền dữ liệu AIS của nó.