Các tiêu chuẩn của AIS

AIS được quy định bởi một bộ tiêu chuẩn thử nghiệm kỹ thuật được tạo bởi IEC. Các tiêu chuẩn này đảm bảo mỗi thiết bị AIS có thể tương thích trong hệ thống trên tàu và đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của IMO. Các tiêu chuẩn này đang được xem xét liên tục như là một phần của tầm nhìn và phát triển AIS.
Mỗi sản phẩm AIS phải tuân thủ một bộ tiêu chuẩn AIS để được chứng nhận.

CLASS A

EMC (Electro-magnetic Compatibilty-Khả năng tương thích điện từ)

IEC 60945: 2002-08, Clause 9 for electromagnetic emissions
IEC 60945: 2002-08, Clause 10 for immunity to electromagnetic environment
Environmental
IEC 60945: 2002-08
IEC 61993-2: 2001-12
IEC6
Power Supply

IEC 60945: 2002-08
IEC 61993-2: 2001-12
Safety

IEC 60945: 2002-08
IEC 61993-2: 2001-12
Special Purpose Requirements

IEC 60945: 2002-08
IEC 61993-2: 2001-12
For EN60945; General Requirements (Continued):
Ergonomics

IEC 60945: 2002-08
IEC 61993-2: 2001-12
For GPS:

IEC 61108-1: 2003-07 Clauses 4.2, 4.3, 5.6 and 5.7.
For Digital Interface:

IEC 61162-2: 1998-09 Clause 8.
IEC 61162-1: 2010-11
For Navigation Presentation:

IEC 62288-2: 2008-07 Clause 4 and 7.
IEC 61993-2: 2001-12
For Marine Band Spectrum Communication Usage:

IEC 61993-2: 2001-12Clause 15, for the AIS transmitter, receiver and DSC receiver
IEC 61993-2: 2001-12Clauses 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 for operational requirements

CLASS B

Health (Sức khỏe):

EN 50384: 2002 for occupational exposure to electromagnetic fields
EN 50385: 2002 for general public exposure to electromagnetic fields
EN 50383: 2002 which is referenced by EN 50384: 2002 and EN 50385: 2002
EN 62311: 2008 for human exposure to electromagnetic fields
Safety:

EN 60950-1: 2006/A11:2009, relevant sections not addressed by IEC 60945: 2002-08
IEC 60945: 2002-08
For Article 3.1(b) [EMC]:

EN 301 843-1 v1.2.1 (2004-06)
IEC 60945: 2002-08
For Article 3.2 [Spectrum Usage]:

IEC 62287-1: 2010-11 Clause 11, for the AIS transmitter and receivers
IEC 62287-1: 2010-11 Annex C, Clause C4, for the DSC receiver
IEC 61108-1: 2003-07 Clauses 4.3.7 & 4.3.8, for the GPS receiver
For Article 3.3(e) [Access to emergency services]:

IEC 62287-1: 2010-11 Clause 9, for operation in intended environment
IEC 62287-1: 2010-11 Clauses 10, 12, 13 for operational requirements

RECEIVER

IEC60945 Edition 4
ITU-R M.1371-4

AtoN

IEC62320-2 Edition 1 IEC standard, AIS Aids to Navigation
IEC60945 Edition 4 IEC standard, environmental requirements
ITU-R M.1371-4 Universal AIS Technical Characteristics
IEC61162-1/2 Edn. 2.0 IEC standards, digital interfaces
IEC61108-1 IEC standard, GPS receiver equipment

AIS SART

IEC61097-14 Edition 1 IEC standard, AIS search and rescue transmitter IEC60945 Edition 4 IEC standard, environmental requirements
ITU-R M.1371-4 Universal AIS Technical Characteristics
IEC61108-1 IEC standard, GPS receiver equipment