IMO là gì

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), trước đây gọi là Tổ chức Tư vấn Hàng hải Liên Chính phủ (IMCO), được thành lập tại Geneva năm 1948, và có hiệu lực mười năm sau đó, lần đầu tiên họp vào năm 1959. Tên IMCO đã được thay đổi thành IMO từ năm 1982.

IMO là một cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc với mục đích chính là phát triển và duy trì một khung pháp lý toàn diện cho vận tải biển. Nó bao gồm vấn đề an toàn, mối quan tâm về môi trường, các vấn đề pháp lý, hợp tác kỹ thuật, an ninh hàng hải và hiệu quả vận chuyển.

IMO quy định AIS thông qua Ủy ban An toàn Hàng hải, được Ủy ban IEC tư vấn kỹ thuật, đưa ra các tiêu chuẩn IEC cho AIS.

Về trang bị AIS, IMO yêu cầu tại Qui định 19, Chương V của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển, 1974 (Công ước SOLAS 74), tất cả các tàu hàng hoạt động tuyến quốc tế có tổng dung tích từ 300 trở lên phải trang bị Hệ thống nhận dạng tự động (AIS) theo thời hạn như sau:

-Tàu đóng từ ngày 01/07/2002: từ khi đóng mới.
-Tàu đóng trước ngày 01/07/2002:

+ Tàuchở dầu, chở hoá chất và khí hóa lỏng: từ ngày 01/07/2003.
+ Các tàu không phải là tàu chở dầu, chở hoá chất và khí hóa lỏng có tổng dung tích GT≥ 50000: từ ngày 01/07/2004.
+ Các tàu không phải là tàu chở dầu, chở hoá chất và khí hóa lỏng có tổng dung tích GT ≥ 300 và < 50000: tại đợt kiểm tra an toàn trang thiết bị đầu tiên sau ngày 01/07/2004 nhưng không muộn quá 31/12/2004.