Phê duyệt và chứng nhận

Hầu hết các cơ quan chức năng yêu cầu các sản phẩm AIS phải được chứng nhận và thử nghiệm tuân thủ các tiêu chuẩn IMO trước khi được sử dụng trong lãnh thổ của họ. AIS là một hệ thống tinh vi với nhiều thiết bị độc lập hoạt động trong đó. Để đảm bảo hệ thống liên tục hoạt động, điều quan trọng là phải thử nghiệm để đảm bảo khả năng vận hành.
Để đảm bảo khả năng tương tác trong hệ thống AIS, các sản phẩm cần phải đáp ứng một loạt các tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia. để đáp ứng các tiêu chuẩn này, mỗi sản phẩm cần được kiểm tra bởi bên thứ ba có thẩm quyền và có kinh nghiệm. Việc kiểm tra bởi bên thứ ba đảm bảo tính minh bạch và thiết bị sẽ hoạt động trong hệ thống AIS, như dự định.

Sau khi thử nghiệm đã được thực hiện, các báo cáo được trao cho một cơ quan được thông báo có thẩm quyền để trao tiêu chuẩn. Quy trình kiểm tra và chứng nhận kỹ lưỡng này duy trì tính toàn vẹn của hệ thống AIS.
Một số nhà thử nghiệm có năng lực: TUV, BSH, York EMC, Hursley EMC, SRRC
Các cơ quan hàng đầu trong cấp chứng nhận: BABT, BSH, NZAUCtick, CCNR

Sử dụng các tiêu chuẩn do IALA và ITU phát triển, các thành viên IMO thực hiện các quy trình thử nghiệm để đảm bảo mỗi thiết bị AIS có thể vận hành trong hệ thống AIS trong khu vực của chúng. Dưới đây bạn có thể tìm thấy chi tiết về từng tiêu chuẩn, từ viết tắt của chúng và những thiết bị AIS mà chúng bao gồm.

Các từ viết tắt:
USCG: United States Coast Guard
FCC: Federal Communications Commission
MED: Martitime Equipment Directive
R&TTE: Radio and Telecommunications Terminal Equipment (CE approval)
IC: Industry Canada
TC: Transport Canada
CCNR: Central Commission for Navigation of the Rhine